KEV PAB TXOG XOV TOOJ HAUV CALIFORNIA
Pab Kom Muaj Kev Sib Cuag

California Phones Hmong TV spot

Client:
Kev Pab txog Xov Tooj hauv California

Campaign:
Pab Kom Muaj Kev Sib Cuag

Medium:
TV, Viral, Xov Tooj Cua, Ntawv Xov Xwm, Nyob Nraum Zoov, Daim Ves-Xaij

Description:
Txoj kev muaj kev sib cuag nrog tsev neeg, phooj ywg, kev lag luam, kev pab cuam, thiab neeg zej zos mas tej zaum yog ib qho nyuaj heev rau cov neeg xiam oob qhab. Txoj luag hauj lwm no yuav pab qhia txog cov xov tooj tshwj xeeb no seb yuav pab li cas kom hnov, ntaus, thiab sib cuag yooj yim zog. Los ntawm kev hais lus pov thawj thiab kev tshaj tawm txoj luag hauj lwm no yuav qhia cov zaj dab neeg ntawm cov neeg uas muaj teeb meem txog kev hnov lus, kev pom kev, kev txav mus txav los, kev cim ntsoov, thiab kev hais lus. Ntau phav leej twb teb tuaj lawm.


© 2016 OneWorld Communications, Inc. All Rights Reserved. Sitemap. Privacy Policy.